Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen de (rechts)verhouding tussen BV C&H Invest, gevestigd te Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule en met ondernemingsnummer 0765.797.677, zijnde de uitbater van het verblijf Tuss (hierna verhuurder), en de huurder(s) van een gastenkamer in het verblijf Tuss, dan wel de huurder(s) van het verblijf Tuss als vakantiewoning (hierna worden beiden “huurder(s)” genoemd. 

Het verblijf Tuss is gelegen te Stijn Streuvelslaan 19, 8501 Heule.

De contactpersoon van het verblijf Tuss is mevrouw Lieselot De Wulf, die steeds telefonisch bereikbaar is op het nummer +32 470 91 55 92.

De verhuurder is geen reisorganisatie of reisbemiddelaar.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de verhuurder.

Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk (met toestemming beider partijen) worden afgeweken. 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een boeking van een gastenkamer van het verblijf Tuss of van de vakantiewoning Tuss kan enkel elektronisch gebeuren via de website van Tuss (www.tuss.be). Andere vormen van boeking (bv. per e-mail) worden niet aanvaard. 

Een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder(s) komt pas tot stand na bevestiging per e-mail door de verhuurder van een elektronische boeking door de huurder(s) van een gastenkamer van het verblijf Tuss of van de vakantiewoning Tuss. 

De huurder moet minimaal 21 jaar zijn en een vaste woonplaats hebben. Hij zal hiertoe op eerste verzoek zijn identiteitsbewijs voorleggen.

Artikel 3 – Plaatsbeschrijving en inventaris voor vakantiewoning

De partijen stellen bij aankomst (vóór de overhandiging van de sleutels) een intredende plaatsbeschrijving (inclusief inventaris van alle aanwezige goederen) op.

Bij vertrek (en vóór aanvaarding van de sleutels) wordt een uittredende plaatsbeschrijving  (inclusief inventaris van alle aanwezige goederen) opgesteld door beide partijen

De plaatsbeschrijvingen worden telkens tegensprekelijk door ondertekening door de beide partijen. 

De partijen komen overeen dat de overhandiging van de sleutels, in welke vorm ook, en het plaatsvinden van de uitgaande plaatsbeschrijving geen gedeeltelijke of gehele kwijting kunnen uitmaken. 

Artikel 4 – Prijzen, betaling en waarborg

De prijzen vermeld op de website op het ogenblik van de boeking zijn van toepassing.

De prijzen van de gastenkamer(s) zijn steeds inclusief het gebruik van de kamer binnen de overeengekomen aankomst- en vertrektijden, het gas-elektriciteits- en waterverbuik binnen de normale perken, het gebruik van huishoudlinnen en het reinigen van de kamer na vertrek

Zijn o.a. niet inbegrepen in de prijs: toeristentaks, ontbijt en het gas-elektriciteits- en waterverbuik buiten de normale perken. 

De prijzen van de vakantiewoning zijn steeds inclusief het gebruik van de vakantiewoning binnen de overeengekomen aankomst- en vertrektijden, het gas-elektriciteits- en waterverbuik binnen de normale perken en het gebruik van huishoudlinnen, een beperkte voorraad toiletpapier, afwasmiddel en vaatwastabletten, koffie en plat water.

Zijn o.a. niet inbegrepen in de prijs: toeristentaks, ontbijt, het gas-elektriciteits- en waterverbuik buiten de normale perken en het reinigen van de vakantiewoning na vertrek. 

De verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het afsluiten van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie, de loonkost, een verhoging van bepaalde overheidsheffingen, of wijzigingen van de verzekeringspremies, of veranderingen in de wet- of regelgeving, welke een impact hebben op de kosten te dragen door de verhuurder) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

In geval van boeking van een gastenkamer van het verblijf Tuss dient de volledige prijs van de kamer betaald te worden op het ogenblik van de boeking. 

In geval van boeking van het verblijf Tuss als vakantiewoning dient een voorschot te worden betaald van 750,00 euro op het ogenblik van de boeking.

Het boekingsproces kan niet worden verdergezet/gefinaliseerd zonder onmiddellijke betaling van de prijs van de kamer, dan wel het voorschot van de vakantiewoning. Zonder deze betaling kan de overeenkomst aldus niet tot stand komen. 

Het saldo van de huurprijs van de vakantiewoning, een waarborg van 500,00 euro, de toeristentaks en de schoonmaakkosten dienen vervolgens betaald te worden binnen de week na uitnodiging hiertoe per e-mail op de rekening met nummer BE65 0019 0545 8296 van C&H Invest. Bij gebreke aan tijdige betaling, kan de verhuurder de overeenkomst zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving (per e-mail) ontbinden. Het voorschot blijft in dat geval verworven.

Indien de boeking van de vakantiewoning gebeurt binnen de 10 dagen voorafgaand aan de gewenste huurperiode, dienen de volledige huurprijs van de vakantiewoning, een waarborg van 500,00 euro, de toeristentaks en de schoonmaakkosten onmiddellijk betaald te worden. Bij gebreke hieraan kan het boekingsproces niet worden verdergezet/gefinaliseerd en kan de overeenkomst aldus niet tot stand komen.

De schoonmaakkosten, die worden aangerekend, betreffen de opkuis van de vakantiewoning, die achtergelaten is, zoals van de huurder verwacht wordt cfr. de huisregels. Indien de vakantiewoning in een andere staat is achtergelaten, zullen hiervoor extra kosten worden aangerekend.  

De waarborg voor de vakantiewoning wordt ten laatste 30 dagen na vertrek aan de huurder teruggestort op de rekening vanwaar de waarborg werd gestort. Eventuele schade aan de vakantiewoning en/of de aanwezige roerende goederen en/of de aankoopprijs van eventuele verdwenen roerende goederen en/of het gas- elektriciteits-, en waterverbruik dat buiten de normale perken is en eventuele extra kosten voor de schoonmaak, zullen van de waarborg in mindering gebracht worden.

Artikel 5 – Essentiële bindende huisregels

De huurder(s) is/zijn gehouden de huisregels van TUSS na te leven. 

De vakantiewoning is geschikt voor maximaal 14 personen en het is dan ook ten strengste verboden dit aantal te overschrijden.

Kinderen onder de 6 jaar zijn niet toegelaten in het verblijf TUSS, rekening houdend met het feit dat er een niet afgebakende zwemvijver is van 1,6 m diep. 

Huisdieren zijn evenmin toegelaten. 

De huurder(s) dienen het pand, de omgeving en de buren te respecteren en mogen op geen enkel ogenblik overlast veroorzaken. Fuiven of vrijgezellenfeestjes worden niet toegestaan.

Er mag niet gerookt worden in het verblijf TUSS. Buiten het verblijf TUSS is roken toegestaan, doch de huurder(s) dient ten allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij het verblijf TUSS verlaat.

De huurder(s) is gehouden de vakantiewoning steeds te gebruiken en te onderhouden (in nette staat te houden) als een goede huisvader. Beschadigingen dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan de contactpersoon van het verblijf Tuss. 

Het is niet toegelaten om het meubilair te verplaatsen.

Er wordt een BBQ en vuurschaal ter beschikking gesteld. In geval van extreme droogte kan het gebruik ervan verboden worden ter bescherming van de omliggende natuur. Hout kan op aanvraag en mits betaling van een bijkomende kost voorzien worden.

Het is verboden om glas in de tuin te gebruiken. Enkel op het terras kan glas gebruikt worden. Om drank te nuttigen in de tuin, worden plastieken glazen voorzien die in de keukenkasten staan. In de zwemvijver is het verboden drank te nuttigen. 

Bij TUSS wordt het afval gesorteerd. Alle PMD gaat in de blauwe zakken, karton en papier wordt afzonderlijk bewaard en de rest van het afval komt in een algemene vuilniszak. Alle afval wordt bewaard in de ondergrondse garage (bereikbaar via de helling naast het terras) op de afgesproken plaats.

Minimaal 2 dagen voor aankomst in de vakantiewoning dient de volledige en definitieve gastenlijst (voornaam + familienaam+ leeftijd) van de vakantiewoning bezorgd te worden omwille van verzekeringstechnische redenen. Van deze lijst mag niet worden afgeweken, behoudens schriftelijk toestemming van de verhuurder.

Op het einde van het verblijf dient de huurder de vakantiewoning terug te geven in dezelfde staat als bij de aanvang.

De huurder dient hiertoe ondermeer de vakantiewoning veegschoon achter te laten, de vaatwas te legen en de huisraad mooi op z’n plaats op te bergen in de kasten. Alle afval dient in de daartoe voorziene vuilniszakken in de ondergrondse garage (bereikbaar via de helling naast het terras) verzameld te worden. Ook alle lege glazen flessen dienen in de garage te worden verzameld in de aldaar aanwezige curver boxen. Indien de woning niet zoals afgesproken wordt achtergelaten , heeft de verhuurder het recht om de extra schoonmaakkosten door te rekenen aan 48 €/ uur ( exclusief BTW). Deze kosten worden dan van de waarborg afgehouden.

Artikel 6 – Aankomst- en vertrektijden

In geval een gastenkamer wordt geboekt, kan de huurder de kamer betrekken vanaf 16u (met sleuteloverhandiging tot 20.00u). Het vertrek is ten laatste voorzien 10u30. In geval de vakantiewoning voor een weekend wordt geboekt, kan de huurder het pand betrekken vanaf vrijdag 16u (met sleuteloverhandiging tot 20.00u). Het vertrek is ten laatste voorzien op zondag 15u. In geval de vakantiewoning op weekbasis wordt gehuurd, kan de aankomst vanaf vrijdag 16u (met sleuteloverhandiging tot 20.00u) en gebeurt het vertrek op vrijdag om 12u. De partijen kunnen schriftelijk andere data en tijdstippen voor aankomst en vertrek overeenkomen.

De huurder(s) zal in elk geval telkens minstens 2 uren op voorhand de contactpersoon van het verblijf TUSS telefonisch verwittigen van de aankomst- en vertrektijd.

Artikel 7 – Overdracht of onderverhuring

De overeenkomst is persoonsgebonden aan de huurder(s), zodat hij/zij de overeenkomst geenszins mag overdragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Onderverhuring, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk en/of gratis is evenmin toegestaan. 

Artikel 8 – Annulatie

De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik de boeking te annuleren mits betaling van een annulatievergoeding. Het niet verschijnen op de dag van aankomst wordt met een annulatie gelijkgesteld. De annulatievergoeding bedraagt als volgt voor de vakantiewoning:

 • tussen 7 en 0 dag(en) voor aankomst: 100% betaling van de huurprijs
 • tussen 21 en 8 dagen voor aankomst: 50% betaling van de huurprijs
 • tussen 22 en 49 dagen voor aankomst: €500
 • voor 49 dagen voor aankomst: 50 € administratieve kosten

De annulatievergoeding bedraagt als volgt voor de gastenkamers:

 • tussen 7 en 0 dag(en) voor aankomst: 100% betaling van de huurprijs
 • tussen 30 en 8 dagen voor aankomst: 50% betaling van de huurprijs
 • meer dan 30 dagen voor aankomst: 25 € administratieve kosten

Bij annulatie wegens overmacht zijn geen terugbetalingen mogelijk, hier zoeken we samen naar een andere geschikte datum. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te kijken.

Artikel 9 – Ontbinding

In geval van een ernstige wanprestatie van één van de partijen met betrekking tot de overeenkomst, kan de andere partij de overeenkomst zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (per e-mail) ontbinden. 

Zijn ondermeer te beschouwen als ernstige wanprestatie:

 • het veroorzaken van ernstige schade aan het verblijf (en/of de inboedel)
 • het niet-naleven van de essentiële huisregels
 • het niet tijdig naleven van de betalingsverplichtingen

In geval van ontbinding lastens de huurder(s) blijven alle reeds betaalde bedragen verworven voor de verhuurder.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Als de klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de contactpersoon van TUSS

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De huurder(s) is aansprakelijk voor de door hem en zijn eventuele medereizigers (inclusief alle personen, die hij binnenlaat in de woning) veroorzaakte schade, ook wanneer deze pas na zijn vertrek wordt vastgesteld. 

De huurder dient verplicht te beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die alle schade aan het verblijf TUSS en de aanwezige meubelen/goederen dekt. 

De uitbater van TUSS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van/aan de goederen van de huurder(s) en alle andere medegasten, noch voor enig letsel, ongeval die de huurder en alle andere medegasten oplopen tijdens hun verblijf in TUSS. Het pand en de zwemvijver worden steeds gebruikt op eigen verantwoordelijkheid.

De uitbater van Tuss is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst (zo ook ondermeer enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf) die te wijten is aan overmacht en/of het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen veroorzaakt door derden of de overheid, zoals onderbrekingen bij de levering van nutsmaatschappijen, uitval van technische installaties, wegenwerken, hinder bij lokale evenementen, …

De uitbater van TUSS kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan zijn eigen grove fout/nalatigheid. De aansprakelijkheid van de uitbater van TUSS voor schade zal steeds maximaal beperkt zijn tot directe schade en tot de waarde van de prijs van de boeking.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

Elke betwisting over de geldigheid, interpretatie of toepassing van alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank bevoegd voor de ligging van het verblijf TUSS.

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules van de overeenkomst. Partijen zullen de nietige (deel)bepaling onderling aanpassen naar een geldige (deel)bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen primeert.


FRANCAIS – TERMES ET CONDITIONS

Article 1 – Général

Les présentes conditions générales régissent la relation (juridique) entre BV C&H Invest, établie à Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule et avec le numéro d’entreprise 0765.797.677, étant l’exploitant de la résidence Tuss (ci-après le bailleur), et le(s) locataire(s ) d’une chambre d’hôtes dans la résidence Tuss, ou le(s) locataire(s) de la résidence Tuss en tant que maison de vacances (ci-après les deux sont dénommés « locataire(s) ».

La résidence Tuss est située Stijn Streuvelslaan 19, 8501 Heule.

La personne de contact de la résidence Tuss est Mme Lieselot De Wulf, toujours joignable par téléphone au +32 470 91 55 92.

Le bailleur n’est pas une organisation de voyage ou une agence de voyages.

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les offres et devis, accords avec, livraisons et prestations du loueur.

Il ne peut être dérogé à ces conditions générales que par écrit (avec le consentement des deux parties).

Article 2 – Conclusion du contrat

La réservation d’une chambre d’hôtes de la résidence Tuss ou de la maison de vacances Tuss ne peut se faire que par voie électronique via le site web Tuss (www.tuss.be). Les autres formes de réservation (par exemple par e-mail) ne sont pas acceptées.

Un accord entre le bailleur et le(s) locataire(s) n’est conclu qu’après confirmation par e-mail par le bailleur d’une réservation électronique par le(s) locataire(s) d’une chambre d’hôtes dans la résidence Tuss ou de la maison de vacances Tuss.

Le locataire doit être âgé d’au moins 21 ans et avoir une résidence permanente. Il présentera à cet effet sa pièce d’identité à première demande.

Article 3 – Description de l’emplacement et inventaire de la maison de vacances

A l’arrivée (avant la remise des clés), les parties établissent un état des lieux d’entrée (incluant l’inventaire de tous les biens présents).

Au départ (et avant la remise des clés), un état des lieux de sortie (incluant l’inventaire de tous les biens présents) est dressé par les deux parties

Les descriptifs de localisation sont toujours contradictoires par signature des deux parties.

Les parties conviennent que la remise des clés, sous quelque forme que ce soit, et l’exécution de l’état des lieux de sortie ne peuvent constituer décharge partielle ou totale.

Article 4 – Prix, paiement et garantie

Les prix indiqués sur le site au moment de la réservation s’appliquent.

Les prix de la ou des chambre(s) d’hôtes comprennent toujours l’utilisation de la chambre dans les délais d’arrivée et de départ convenus, les consommations de gaz, d’électricité et d’eau dans les limites normales, l’utilisation du linge de maison et le nettoyage de la chambre après le départ.

Ne sont pas compris dans le prix : la taxe de séjour, le petit-déjeuner et les consommations de gaz, d’électricité et d’eau hors des limites normales.

Les prix de la maison de vacances comprennent toujours l’utilisation de la maison de vacances dans les heures d’arrivée et de départ convenues, la consommation de gaz, d’électricité et d’eau dans les limites normales et l’utilisation du linge de maison, une quantité limitée de papier toilette, de liquide vaisselle et de lave-vaisselle comprimés, café et eau plate.

Ne sont pas inclus dans le prix : la taxe de séjour, le petit-déjeuner, les consommations de gaz, d’électricité et d’eau hors des limites normales et le nettoyage de la maison de vacances après le départ.

Le locataire se réserve expressément le droit d’augmenter les prix convenus si, après la conclusion du contrat, un ou plusieurs facteurs de prix de revient (y compris, mais sans s’y limiter, les prix des matières premières et de l’énergie, les coûts de main-d’œuvre, une augmentation de certains prélèvements gouvernementaux, ou des changements de primes d’assurance, ou des changements de législation ou de réglementation, qui ont un impact sur les coûts à charge du bailleur) font l’objet d’une augmentation, même si celle-ci est due à des circonstances prévisibles.

En cas de réservation d’une chambre d’hôtes de la résidence Tuss, le prix total de la chambre doit être réglé au moment de la réservation.

En cas de réservation du séjour Tuss en tant que maison de vacances, une avance de 750,00 euros doit être payée au moment de la réservation.

Le processus de réservation ne peut être poursuivi/finalisé sans le paiement immédiat du prix de la chambre ou de l’acompte de la maison de vacances. Le contrat ne peut être conclu sans ce paiement.

Le solde du prix de la location de la maison de vacances, une caution de 500,00 euros, la taxe de séjour et les frais de ménage devront alors être réglés dans la semaine suivant l’invitation par e-mail sur le numéro de compte BE65 0019 0545 8296 de C&H Invest. A défaut de paiement dans les délais, le bailleur peut résilier le contrat sans intervention préalable du tribunal au moyen d’une simple notification écrite (par e-mail). Dans ce cas, l’avance reste acquise.

Si la réservation de la maison de vacances est effectuée dans les 10 jours précédant la période de location souhaitée, le prix total de la location de la maison de vacances, une caution de 500,00 euros, la taxe de séjour et les frais de nettoyage doivent être payés immédiatement. A défaut, le processus de réservation ne peut être poursuivi/finalisé et le contrat ne peut être conclu.

Les frais de nettoyage, qui sont facturés, concernent le nettoyage de la maison de vacances laissée sur place, comme il est attendu du locataire, cf. les règles de la maison. Si la maison de vacances est laissée dans un état différent, des frais supplémentaires seront facturés.

La caution pour le logement de vacances sera remboursée au locataire sur le compte à partir duquel la caution a été payée, au plus tard 30 jours après le départ. Tout dommage à la maison de vacances et/ou aux biens meubles présents et/ou le prix d’achat de tout bien meuble manquant et/ou la consommation de gaz, d’électricité et d’eau hors des limites normales et les frais supplémentaires de nettoyage seront déduits de la caution.

Article 5 – Règles de maison essentielles et contraignantes

Le(s) locataire(s) est/sont obligé(s) de respecter les règles de la maison TUSS.

La maison de vacances est adaptée pour un maximum de 14 personnes et il est donc strictement interdit de dépasser ce nombre.

Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis dans la résidence TUSS, compte tenu de l’existence d’une piscine naturelle de 1,6 m de profondeur.

Les animaux domestiques ne sont pas non plus autorisés.

Le ou les locataires doivent respecter la propriété, l’environnement et les voisins et ne peuvent en aucun temps causer de nuisances. Les fêtes ou les enterrements de vie de garçon ne sont pas autorisés.

Il est interdit de fumer dans la résidence TUSS. Il est permis de fumer à l’extérieur de la résidence TUSS, mais le ou les locataires doivent retirer les mégots de cigarettes en tout temps avant de quitter la résidence TUSS.

Le(s) locataire(s) est(sont) obligé(s) d’utiliser et d’entretenir la maison de vacances à tout moment (pour la maintenir dans un état propre) avec soin. Les dommages doivent être signalés immédiatement par téléphone à la personne de contact de la résidence Tuss.

Il est interdit de déplacer les meubles.

Un barbecue et un bol à feu sont fournis. En cas de sécheresse extrême, leur utilisation peut être interdite pour protéger la nature environnante. Le bois peut être fourni sur demande et sous réserve du paiement d’un coût supplémentaire.

Il est interdit d’utiliser du verre dans le jardin. Le verre ne peut être utilisé que sur la terrasse. Pour consommer des boissons dans le jardin, des verres en plastique sont prévus dans les armoires de cuisine. Il est interdit de boire dans la piscine naturelle.

Chez TUSS, les déchets sont triés. Tous les PMD vont dans les sacs bleus, le carton et le papier sont stockés séparément et le reste des déchets va dans un sac poubelle général. Tous les déchets sont conservés dans le garage souterrain (accessible par la rampe à côté de la terrasse) à l’endroit convenu.

Au moins 2 jours avant l’arrivée dans la maison de vacances, la liste complète et définitive des invités (prénom + nom + âge) de la maison de vacances doit être fournie pour des raisons d’assurance. Il est interdit de s’écarter de cette liste, sans l’autorisation écrite du bailleur.

A la fin du séjour, le locataire doit restituer la maison de vacances dans le même état qu’au départ.

À cette fin, le locataire doit, entre autres, laisser la maison de vacances propre, vider le lave-vaisselle et ranger correctement les articles ménagers dans les armoires. Tous les déchets doivent être collectés dans les sacs poubelles prévus à cet effet dans le garage souterrain (accessible par la pente à côté de la terrasse). Toutes les bouteilles en verre vides doivent également être collectées dans le garage dans les boîtes à couvercle prévues à cet effet. Si la maison n’est pas laissée comme convenu, le bailleur a le droit de répercuter les frais de nettoyage supplémentaires à 48 €/heure (hors TVA). Ces frais seront alors déduits de la caution.

Article 6 – Heures d’arrivée et de départ

En cas de réservation d’une chambre d’hôtes, le locataire peut occuper la chambre à partir de 16h (avec remise des clés jusqu’à 20h). Le départ est prévu à 10h30 au plus tard.

Dans le cas où la maison de vacances est réservée pour un week-end, le locataire peut occuper le logement à partir du vendredi 16h (avec remise des clés jusqu’à 20h). Le départ se fait au plus tard le dimanche 15h. Dans le cas où la maison de vacances est louée à la semaine, l’arrivée est possible à partir du vendredi 16h (avec remise des clés jusqu’à 20h) et le départ a lieu le vendredi à 12h. Les parties peuvent convenir par écrit d’autres dates et heures d’arrivée et de départ.

Dans tous les cas, le ou les locataires informeront la personne de contact du séjour TUSS par téléphone au moins 2 heures à l’avance de l’heure d’arrivée et de départ.

Article 7 – Cession ou sous-location

Le contrat est personnel au(x) locataire(s), il ne peut donc en aucun cas céder le contrat à un tiers sans l’autorisation écrite du propriétaire.

La sous-location, totale ou partielle, temporaire et/ou gratuite n’est pas non plus autorisée.

Article 8 – Annulation

Le locataire a le droit d’annuler la réservation à tout moment, moyennant le paiement de frais d’annulation. Le défaut de se présenter le jour de l’arrivée est considéré comme une annulation. Les frais d’annulation sont les suivants pour la maison de vacances:

 • entre 7 et 0 jour(s) avant l’arrivée : paiement de 100% du prix de la location
 • entre 21 et 8 jours avant l’arrivée : paiement de 50% du loyer
 • entre 22 et 49 jours avant l’arrivée : 500 €
 • pour 49 jours avant l’arrivée : 50 € frais de dossier

Les frais d’annulation sont les suivants pour les chambres d’hôtes:

 • entre 7 et 0 jour(s) avant l’arrivée : paiement de 100% du prix de la location
 • entre 30 et 8 jours avant l’arrivée : paiement de 50% du loyer
 • plus de 30 jours avant l’arrivée : 25 € frais de dossier

En cas d’annulation pour cause de force majeure, aucun remboursement n’est possible, ici nous chercherons ensemble une autre date convenable. Le locataire doit vérifier l’éventuelle assurance annulation.

Article 9 – Dissolution

En cas de manquement grave au contrat par l’une des parties au contrat, l’autre partie peut résilier le contrat sans intervention judiciaire préalable par simple notification écrite à l’autre partie (par e-mail).

Peuvent être considérés comme rupture grave de contrat :

 • causer de graves dommages au logement (et/ou aux effets mobiliers)
 • non-respect des règles essentielles de la maison
 • non-respect des obligations de paiement dans les délais

En cas de dissolution aux frais du ou des locataires, toutes les sommes déjà versées restent acquises au bailleur.

Article 10 – Procédure de réclamation

Si le client a des réclamations, il peut contacter la personne de contact de TUSS

Article 11 – Responsabilité

Le(s) locataire(s) est(sont) responsable(s) des dommages causés par lui et les éventuels compagnons de voyage (y compris toutes les personnes qu’il laisse entrer dans la maison), même s’ils ne sont constatés qu’après son départ.

Le locataire est tenu d’avoir une assurance responsabilité civile qui couvre tous les dommages causés à la résidence TUSS et aux meubles/biens présents.

L’exploitant de TUSS n’est pas responsable de la perte, du vol ou de l’endommagement des biens du ou des locataires et de tous les autres invités, ni de toute blessure, accident que le locataire et tous les autres invités subissent pendant leur séjour à TUSS. Le bâtiment et la piscine naturelle sont toujours utilisés sous votre propre responsabilité.

L’exploitant de Tuss n’est pas responsable de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de ses obligations en vertu du contrat (y compris toute perturbation, modification ou empêchement du séjour) qui est dû à un cas de force majeure et/ou dont la conséquence est des événements imprévus ou insurmontables causés par des tiers ou l’État, tels que des interruptions d’approvisionnement des entreprises de services publics, des pannes d’installations techniques, des travaux routiers, des événements locaux,…

L’exploitant de TUSS ne peut être tenu responsable que des dommages imputables à sa propre faute/négligence grossière. La responsabilité de l’opérateur de TUSS pour les dommages sera toujours limitée à un maximum de dommages directs et à la valeur du prix de la réservation.

Article 12 – Droit applicable et juridiction compétente

Tous les accords auxquels s’appliquent les présentes conditions générales, ainsi que tous les autres accords qui en découlent, sont exclusivement régis par le droit belge.

Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’application de tous les accords auxquels s’appliquent les présentes conditions générales, relève de la compétence du tribunal compétent pour le lieu de résidence TUSS.

La nullité d’une disposition ou d’une partie d’une disposition de l’accord n’affectera en rien la validité de la partie restante de la disposition ou du reste des dispositions et clauses de l’accord. Les parties adapteront mutuellement la disposition nulle (partielle) à une disposition (partielle) valide, l’intention initiale des parties prévalant.


ENGLISH – TERMS AND CONDITIONS

Article 1 – General

These general terms and conditions regulate the (legal) relationship between BV C&H Invest, established at Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule and with company number 0765.797.677, being the operator of the residence Tuss (hereinafter the lessor), and the tenant(s) of a guest room in the residence Tuss, or the tenant(s) of the residence Tuss as a holiday home (hereinafter both are referred to as “tenant(s)”.

The residence Tuss is located at Stijn Streuvelslaan 19, 8501 Heule.

The contact person of the residence Tuss is Mrs. Lieselot De Wulf, who can always be reached by telephone on +32 470 91 55 92.

The lessor is not a travel organization or travel agent.

These general terms and conditions apply to all offers and quotations from, agreements with, deliveries and services of the lessor.

These general terms and conditions can only be deviated from in writing (with the consent of both parties).

Article 2 – Conclusion of the agreement

A booking of a guest room of the residence Tuss or of the holiday home Tuss can only be done electronically via the Tuss website (www.tuss.be). Other forms of booking (eg by e-mail) are not accepted.

An agreement between the lessor and the tenant(s) is only concluded after confirmation by e-mail by the lessor of an electronic booking by the tenant(s) of a guest room in the residence Tuss or of the holiday home Tuss.

The tenant must be at least 21 years old and have a permanent residence. He will present his proof of identity for this purpose on first request.

Article 3 – Description of location and inventory for holiday home

On arrival (before the keys are handed over), the parties draw up an incoming inventory (including inventory of all goods present).

On departure (and before acceptance of the keys), an outgoing inventory (including inventory of all goods present) is drawn up by both parties

The location descriptions are always contradictory by signing by both parties.

The parties agree that the handing over of the keys, in whatever form, and the execution of the outgoing inventory of the premises cannot constitute a partial or complete discharge.

Article 4 – Prices, payment and guarantee

The prices stated on the website at the time of booking apply.

The prices of the guest room(s) always include the use of the room within the agreed arrival and departure times, the gas, electricity and water consumption within normal limits, the use of household linen and the cleaning of the room after departure.

Are not included in the price: tourist tax, breakfast and gas, electricity and water consumption outside the normal limits.

The prices of the holiday home always include the use of the holiday home within the agreed arrival and departure times, gas, electricity and water consumption within normal limits and the use of household linen, a limited supply of toilet paper, washing up liquid and dishwasher tablets, coffee and non-sparkling water.

Are not included in the price: tourist tax, breakfast, gas, electricity and water consumption outside the normal limits and the cleaning of the holiday home after departure.

The lessor expressly reserves the right to increase the agreed prices if, after the conclusion of the agreement, one or more cost price factors (including but not limited to the prices of raw materials and energy, labor costs, an increase in certain government levies, or changes in insurance premiums, or changes in legislation or regulations, which have an impact on the costs to be borne by the lessor) are subject to an increase, even if this is due to foreseeable circumstances.

In case of booking a guest room of the residence Tuss, the full price of the room must be paid at the time of booking.

In case of booking the stay Tuss as a holiday home, an advance of 750.00 euros must be paid at the time of booking.

The booking process cannot be continued/finalized without immediate payment of the price of the room or the deposit of the holiday home. The agreement cannot be concluded without this payment.

The balance of the rental price of the holiday home, a deposit of 500.00 euros, the tourist tax and the cleaning costs must then be paid within a week of the invitation by e-mail to the account number BE65 0019 0545 8296 of C&H Invest. In the absence of timely payment, the lessor can dissolve the agreement without prior intervention of the court by means of a simple written notification (by e-mail). In that case, the advance remains acquired.

If the booking of the holiday home is made within 10 days prior to the desired rental period, the full rental price of the holiday home, a deposit of 500.00 euros, the tourist tax and the cleaning costs must be paid immediately. Failing this, the booking process cannot be continued/finalized and the agreement cannot be concluded.

The cleaning costs, which are charged, relate to the cleaning up of the holiday home that has been left behind, as is expected from the tenant, cf. the house rules. If the holiday home is left in a different condition, additional costs will be charged.

The deposit for the holiday home will be refunded to the tenant at the latest 30 days after departure to the account from which the deposit was deposited. Any damage to the holiday home and/or the movable property present and/or the purchase price of any movable property that has disappeared and/or the gas, electricity and water consumption that is outside normal limits and any extra costs for cleaning will be charged to the deposit will be deducted.

Article 5 – Essential binding house rules

The tenant(s) is/are obliged to comply with the TUSS house rules.

The holiday home is suitable for a maximum of 14 people and it is therefore strictly forbidden to exceed this number.

Children under the age of 6 are not allowed in the TUSS residence, taking into account that there is a natural swimming pool with a depth of 1.6 m.

Pets are also not allowed.

The tenant(s) must respect the property, the environment and the neighbors and may not cause any nuisance at any time. Parties or bachelor parties are not allowed.

Smoking is not allowed in the residence TUSS. Smoking is allowed outside the TUSS residence, but the tenant(s) must remove the cigarette butts at all times before leaving the TUSS residence.

The tenant(s) is obliged to use and maintain the holiday home at all times (keep in clean condition) with due care. Damage must be reported immediately by telephone to the contact person of the residence Tuss.

It is not allowed to move the furniture.

A BBQ and fire bowl are provided. In case of extreme drought, their use may be prohibited to protect the surrounding nature. Wood can be provided on request and subject to payment of an additional cost.

It is forbidden to use glass in the garden. Glass can only be used on the terrace. To consume drinks in the garden, plastic glasses are provided in the kitchen cabinets. Drinking is prohibited in the natural swimming pool.

At TUSS the waste is sorted. All PMD goes into the blue bags, cardboard and paper are stored separately and the rest of the waste goes into a general garbage bag. All waste is kept in the underground garage (accessible via the ramp next to the terrace) at the agreed place.

At least 2 days before arrival at the holiday home, the complete and final guest list (first name + surname + age) of the holiday home must be provided for insurance reasons. It is not allowed to deviate from this list, without the written permission of the lessor.

At the end of the stay, the tenant must return the holiday home in the same condition as at the start.

To this end, the tenant must, among other things, leave the holiday home spotlessly clean, empty the dishwasher and store the household goods properly in the cupboards. All rubbish should be placed in the rubbish bags provided for this purpose in the underground garage (accessible via the ramp next to the terrace). Also, all empty glass bottles should be collected in the garage in the curver boxes provided there. If the accommodation is not left as agreed, the landlord has the right to charge additional cleaning costs at €48/hour (excluding VAT). These costs will then be deducted from the deposit.

Article 6 – Arrival and departure times

In case a guest room is booked, the tenant can occupy the room from 4 pm (with key handover until 8 pm). Departure is scheduled for 10:30 am at the latest.

In case the holiday home is booked for a weekend, the tenant can occupy the property from Friday 4 pm (with key handover until 8 pm). Departure is at the latest on Sunday 3 pm. In case the holiday home is rented on a weekly basis, the arrival is possible from Friday 4 pm (with key handover until 8 pm) and the departure takes place on Friday at 12 noon. The parties may agree in writing other dates and times for arrival and departure.

In any case, the tenant(s) will inform the contact person of the stay TUSS by telephone at least 2 hours in advance of the arrival and departure time.

Article 7 – Transfer or sublease

The agreement is personal to the tenant(s), so he/she may in no way transfer the agreement to a third party without written permission from the landlord.

Subletting, in whole or in part, temporarily and/or free of charge is also not permitted.

Article 8 – Cancellation

The tenant is entitled to cancel the booking at any time, subject to payment of a cancellation fee. Failure to appear on the day of arrival is considered a cancellation. The cancellation fee is as follows for the holiday home:

 • between 7 and 0 day(s) before arrival: 100% payment of the rental price
 • between 21 and 8 days before arrival: 50% payment of the rent
 • between 22 and 49 days before arrival: €500
 • for 49 days before arrival: 50 € administrative costs

The cancellation fee is as follows for the guest rooms:

 • between 7 and 0 day(s) before arrival: 100% payment of the rental price
 • between 30 and 8 days before arrival: 50% payment of the rent
 • more than 30 days before arrival: 25 € administrative costs

In case of cancellation due to force majeure, no refunds are possible, here we will look for another suitable date together. The tenant must check for any cancellation insurance.

Article 9 – Dissolution

In the event of a serious breach of contract by one of the parties with regard to the agreement, the other party may dissolve the agreement without prior court intervention by means of a simple written notification to the other party (by e-mail).

Can be regarded as serious breach of contract:

 • causing serious damage to the accommodation (and/or the household effects)
 • non-compliance with the essential house rules
 • failure to comply with payment obligations on time

In the event of dissolution at the expense of the tenant(s), all amounts already paid remain acquired for the landlord.

Article 10 – Complaints procedure

If the customer has any complaints, he can contact the contact person of TUSS

Article 11 – Liability

The tenant(s) is liable for damage caused by him and any fellow travelers (including all persons whom he lets into the house), even if this is only established after his departure.

The tenant is obliged to have a civil liability insurance that covers all damage to the residence TUSS and the furniture/goods present.

The operator of TUSS is not liable for loss, theft or damage of/to the goods of the tenant(s) and all other fellow guests, nor for any injury or accident suffered by the tenant and all other fellow guests during their stay in TUSS. The building and the natural swimming pool are always used under your own responsibility.

The operator of TUSS is not liable or responsible for the non-performance or delay in the performance of its obligations under the agreement (including any disruption, change or impediment of the stay) that is due to force majeure and/or the consequence is of unforeseen or insurmountable events caused by third parties or the government, such as interruptions in the supply of utility companies, failure of technical installations, road works, local events, …

The operator of TUSS can only be held liable for damage attributable to his own gross error/negligence. The liability of the operator of TUSS for damage will always be limited to a maximum of direct damage and to the value of the price of the booking.

Article 12 – Applicable law and competent court

All agreements to which these general terms and conditions apply, as well as all other agreements resulting therefrom, are exclusively governed by Belgian law.

Any dispute about the validity, interpretation or application of all agreements to which these general terms and conditions apply, falls under the jurisdiction of the court competent for the location of the residence TUSS.

The nullity of a provision or part of a provision under the agreement will in no way affect the validity of the remaining part of the provision or the rest of the provisions and clauses of the agreement. The parties will mutually adjust the void (partial) provision to a valid (partial) provision, whereby the original intention of the parties takes precedence.