Privacy Policy

NEDERLANDS

Wij hechten bij TUSS (C&H Invest bv) veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de TUSS (C&H Invest bv) en de bevoegde personen werkende binnen TUSS (C&H Invest bv) met maatschappelijke zetel te Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule en met ondernemingsnummer 0765.797.677.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. TUSS (C&H Invest bv) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang),
 • het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze web toepassingen,
 • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen),
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

 • De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. TUSS (C&H Invest bv) is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

 • TUSS (C&H Invest bv) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging,
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer, …),
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen,
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • alle personen die namens TUSS (C&H Invest bv) van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis,
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

TUSS (C&H Invest bv) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website, e-mails, nieuwsbriefsystemen, …

 • TUSS (C&H Invest bv) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, email: commission@privacycommission.be.

Wijziging privacyverklaring

TUSS (C&H INVEST bv) kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.


FRANCAIS

Chez TUSS (C&H Invest bv), nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles et au respect de votre vie privée. Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir un aperçu clair et transparent de la manière dont nous traitons vos données personnelles.

Cette déclaration de confidentialité s’applique à TUSS (C&H Invest bv) et aux personnes autorisées travaillant au sein de TUSS (C&H Invest bv), dont le siège social est situé Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule et dont le numéro d’entreprise est le 0765.797.677.

Nous faisons tout notre possible pour garantir votre confidentialité et nous traitons les données personnelles avec beaucoup de soin. TUSS (C&H Invest bv) respecte dans tous les cas les lois et réglementations applicables, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ?

Nous traitons les données personnelles conformément à la finalité pour laquelle elles ont été fournies:

 • informer les clients actifs sur des produits similaires par le biais du marketing direct (intérêt légitime),
 • fournir des informations sur les éventuelles mises à jour de sécurité de nos applications Web,
 • envoi de newsletters, mailings et invitations (accord des personnes concernées),
 • effectuer l’administration dans le cadre de notre coopération.

Comment traitons-nous vos données personnelles ?

GÉNÉRAL

 • Les données traitées sont limitées aux données dont nous avons besoin au minimum pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées.
 • Nous demandons votre autorisation si nous en avons besoin pour le traitement de vos données personnelles.
 • Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité de vos données personnelles.
 • Nous ne transmettons pas de données personnelles à d’autres parties, sauf si cela est nécessaire à l’exécution des finalités pour lesquelles elles ont été fournies.
 • Nous connaissons vos droits concernant vos données personnelles et nous les respectons.

SITE INTERNET

 • Les données personnelles sont collectées sur notre site via le formulaire de contact. Ici, vous devez fournir votre nom (nom et prénom), votre adresse e-mail et la raison du contact (message). En outre, il est également possible de fournir le nom et le numéro de téléphone de votre entreprise.
 • Le site Web contient des hyperliens vers des sites Web d’autres parties. Il est possible que les sites Web d’autres parties contiennent également des hyperliens vers notre site Web. TUSS (C&H Invest bv) n’est pas responsable des politiques de confidentialité de ces autres parties et de l’utilisation de cookies sur leurs sites Web.

Quelles données personnelles collectons-nous ?

 • Données personnelles d’identité: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de portable, e-mail, raison sociale et votre numéro de TVA.

Durée de conservation des données personnelles

 • TUSS (C&H Invest) ne stocke pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la loi. En règle générale, nous conservons les données personnelles au maximum 5 ans après la dernière utilisation.

Fourniture de données personnelles à des tiers

Nous pouvons fournir les données que vous nous fournissez à des tiers si cela est nécessaire à la réalisation des finalités décrites ci-dessus.

Par exemple, nous utilisons un tiers pour :

 • notre administration, facturation et suivi de projet,
 • prise en charge de l’environnement internet (hébergement web, gestion des e-mails, …),
 • fournir (et distribuer) des newsletters et des invitations,
 • imprimés de style imprimerie, etc.

Nous avons conclu les accords nécessaires avec ces parties pour garantir la sécurité de vos données personnelles. Nous ne transmettons jamais de données personnelles à d’autres parties avec lesquelles nous n’avons pas conclu d’accord de traitement.

Sécurité des données personnelles

Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre tout traitement illicite, notamment :

 • toutes les personnes pouvant prendre connaissance de vos données pour le compte de TUSS (C&H INVEST bv) sont tenues à la confidentialité; tous nos collaborateurs sont informés de l’importance de la protection des données personnelles,
 • nous utilisons un nom d’utilisateur et des mots de passe sur tous nos systèmes et pour cela nous utilisons un gestionnaire de mots de passe avec coffre-fort de mots de passe numérique,
 • nous effectuons des copies de sauvegarde des données personnelles afin de pouvoir les restaurer en cas d’incidents physiques ou techniques.

TUSS (C&H INVEST bv) ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant d’une utilisation incorrecte ou illicite de vos données personnelles par un tiers.

Sécurité des propres données de connexion pour le site Web, les e-mails, les systèmes de newsletter,…

 • TUSS ( C&H INVEST) ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la conservation des identifiants de connexion de votre site Internet. En tant que client, vous êtes seul responsable de l’utilisation du site depuis votre ordinateur, de votre adresse IP et de vos données d’identification ainsi que de leur confidentialité.

Vos droits concernant vos données

Vous avez le droit de consulter et de corriger ou, dans certains cas, de supprimer les données personnelles que nous avons reçues de votre part.

Des plaintes ?

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de nous contacter immédiatement. Vous avez également toujours le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données. Il s’agit de l’autorité de contrôle en matière de protection de la vie privée, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be .

Modification de la déclaration de confidentialité

TUSS (C&H INVEST) peut modifier sa déclaration de confidentialité. Nous ferons une annonce de ce changement sur notre site Web. Il est recommandé de vérifier régulièrement cette déclaration de confidentialité pour tout changement.


ENGLISH

At TUSS (C&H Invest bv) we attach great importance to the protection of your personal data and respect for your privacy. In this privacy statement we would like to provide a clear and transparent overview of how we handle your personal data.

This privacy statement applies to TUSS (C&H Invest bv) and the authorized persons working within TUSS (C&H Invest bv), with registered office at Stijn Streuvelslaan 11, 8501 Heule and with company number 0765.797.677.

We do everything we can to guarantee your privacy and we handle personal data very carefully. TUSS (C&H Invest bv ) complies in all cases with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

Why do we process your personal data?

We process personal data in accordance with the purpose for which it was provided:

 • informing active customers about similar products through direct marketing (legitimate interest),
 • providing information about possible security updates to our web applications,
 • sending newsletters, mailings and invitations (consent of those involved),
 • carrying out the administration in connection with our cooperation.

How do we process your personal data?

GENERAL

 • The processed data is limited to the data that we need as a minimum for the purposes for which they are processed.
 • We ask for your permission if we need it for the processing of your personal data.
 • We have taken the necessary technical and organizational measures to guarantee the security of your personal data.
 • We do not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which they were provided.
 • We are aware of your rights regarding your personal data and we respect them.

WEBSITE

 • Personal data is collected on our website via the contact form. Here you are required to provide your name (surname and first name), e-mail address and the reason for contacting (message). In addition, there is also the option to provide your company name and telephone number.
 • The website contains hyperlinks to websites of other parties. It is possible that websites of other parties also contain hyperlinks to our website. TUSS ( C&H Invest bv) is not responsible for the privacy policies of those other parties and the use of cookies on their websites.

What personal data do we collect?

 • Personal identity data: name, first name, address, telephone number, mobile number, e-mail, company name and your VAT number.

Retention period of the personal data

 • TUSS (C&H Invest bv) does not store personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law. As a general rule, we keep personal data for a maximum of 5 years after the last use.

Provision of personal data to third parties

We may provide the data that you provide to us to third parties if this is necessary for the implementation of the purposes described above.

For example, we use a third party for:

 • our administration, invoicing and project follow-up,
 • taking care of the internet environment (web hosting, e-mail management, …),
 • providing (and distributing) newsletters and invitations,
 • printing house style printed matter, etc.

We have made the necessary agreements with these parties to guarantee the security of your personal data. We never pass on personal data to other parties with whom we have not concluded a processing agreement.

Security of personal data

We take appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, including:

 • all persons who can take cognizance of your data on behalf of TUSS (C&H INVEST bv) are bound by confidentiality; all our employees are informed about the importance of the protection of personal data,
 • we use a username and passwords on all our systems and for this we use a password manager with digital password vault,
 • we make backup copies of the personal data in order to be able to restore it in the event of physical or technical incident

TUSS (C&H INVEST bv) can under no circumstances be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect or unlawful use of your personal data by a third party.

Security of own login data for website, e-mails, newsletter systems, …

 • TUSS (C&H INVEST bv) can in no way be held liable for the retention of the login details of your website. As a customer, you are solely responsible for the use of the website from your computer, IP address and your identification data as well as their confidentiality.

Your rights regarding your data

You have the right to inspect and to correct or, in certain cases, delete the personal data that we have received from you.

Complaints?

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask that you contact us immediately. You also always have the right to file a complaint with the Data Protection Authority. This is the supervisory authority in the field of privacy protection, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be .

Change of privacy statement

TUSS (C&H INVEST bv) may change its privacy statement. We will make an announcement of this change on our website. It is recommended to regularly check this privacy statement for any changes.